Skip to content
     

2018 transactions

Our team

Tony Migliara
Senior Vice President, Real Estate – Montreal
Phone: 514-284-4500,
ext. 55901

Marco Millin
Vice President, Real Estate – Montreal
Phone: 514-284-4500,
ext. 40983

Tony Da Silva
Vice President,
Real Estate – Toronto

Phone: 416-865-5650

René Berthiaume
Assistant Vice President, Real Estate – Quebec City
Phone: 418-659-4955,
ext. 301

Chris Lima
Assistant Vice President, Real Estate – Ottawa
Phone: 613-746-7180,
ext. 291

Paul Birkhoff
Assistant Vice President, Real Estate – Toronto
Phone: 416-865-5678

Joseph McGrath
Assistant Vice President, Real Estate – Toronto
Phone: 416-865-5763

Jeff Weller
Assistant Vice President, Real Estate - Toronto
Phone: 416-865-5689

Bob Berkhout
Assistant Vice President, Real Estate - Kitchener
Phone: 519-579-4440,
ext. 288

Reade Wolansky
Assistant Vice President, Real Estate – Vancouver
Phone: 587-899-4922

Brian Sam
Assistant Vice President, Real Estate – Calgary
Phone: 403-215-3500,
ext. 281